top of page

Algemene voorwaarden DoggyWise

 

Stationsstraat 42, 9961 Boekhoute
België
+32 494 74 43 27
marijke@doggywise.be

BE 0664 518 888
 

Om zaken vlot te laten verlopen kan u hieronder onze algemene voorwaarden vinden. De Hondenschool houdt zich eraan op een eerlijke manier zaken te doen en staat steeds open voor dialoog mocht u toch problemen ondervinden.

Bij het boeken van een dienst van de Hondenschool gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij de Hondenschool. De Hondenschool heeft alle respect voor jou, je gezin en je dieren. We doen ons best om het elke hondenliefhebber zo aangenaam mogelijk te maken en om rekening te houden met jouw wensen. De Hondenschool geeft advies op basis van kennis, ervaring en deskundigheid. Regelmatig schoolt de hondencoach zich bij qua relevante en actuele kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, positieve en hondvriendelijke leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan. Hondenschool is niet verantwoordelijk bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond. Buiten de aangeboden activiteit is de hond immers onderhevig aan meerdere invloeden waarop de organisatie geen invloed heeft.
 

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Door het bezoeken van deze website verklaard u kennis te nemen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Hondenschool. In geval van gebruik te maken van de diensten van Hondenschool bevestigt cursist eveneens impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

2.3 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Hondenschool en cursist is overeengekomen.  

2.4 De overeenkomst bevat voor Hondenschool steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats­verplichtingen.
 

Artikel 3: Aangaan van de overeenkomst

3.1 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door in te boeken via de site..

3.2 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Betalingen gebeuren automatisch via de website.

3.3 Verplaatsingskosten bedragen 0,50 euro per km (incl. btw) heen en terug te rekenen vanaf terrein in Belzele.

3.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

3.5 De cursist ontvangt, na aanmelding, bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.
3.6 De klant is op de hoogte dat Hondenschool enkel begeleiding en advies geeft en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is over de uitvoering hiervan door de klant. Er wordt dus een bepaald engagement verwacht van de cursist. Hieronder wordt verstaan dat de cursist minimaal zelf aan de slag gaat met de gegeven adviezen en oefeningen.
3.7 Hondenschool is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex.
3.8 Bij het boeken van een cursus les of activiteit, gaat de cursist automatisch akkoord met de werkwijze van de hondenschool.

Artikel 4: In aanmerking komen voor cursus

4.1 Cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond, waarmee deel genomen wordt, de leeftijd heeft van 10 weken of ouder.

4.2 De hondenschool bepaalt wanneer en/of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

4.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

4.4 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

4.5. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat de hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

4.6 Bij giardia of andere besmettelijke ziektes kan niet deelgenomen worden aan een cursus of privéles. Een hond kan pas weer meedoen indien er geen besmettingsgevaar meer is voor andere honden (en mensen).

4.7 Cursisten dienen, voor hun honden, alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht-, en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen. 

4.8 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen en/of er d.m.v. een titertest bepaald is dat er voldoende antistoffen aanwezig zijn.
4.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggave van het lesgeld.
 

Artikel 5: Annulering en geldigheidstermijn van de dienst

 

5.1 Annulatie door cursist dient gecommuniceerd te worden via Whatsapp (in de desbetreffende Whatsapp groep). Indien dit telefonisch of via andere kanalen gebeurt, zal dit enkel geldig zijn als dit via Whatsapp gecommuniceerd wordt. Indien de klant/cursist niet over Whatsapp beschikt, kan er met uitzondering voor deze klant/cursist een ander kanaal gekozen worden.

5.2 Hondenschool kan een afspraak annuleren in geval van overmacht en via Whatsapp (in de speciefieke groep die is aangemaakt), maar zal u steeds trachten ook telefonisch te bereiken indien geen reactie.

5.3 Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven. Deze komen dus niet te vervallen.

5.4 Bij ziekte van u of uw hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de gemiste les niet.

5.5 Bij het niet komen opdagen op de afspraak, zonder een verwittiging, zal een volledig lesuur verrekend worden.

5.6 Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald. De cursus gaat door met een minimum aantal deelnemers van 3 cursisten.

5.7 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door. Mits overleg met alle cursisten van die les. Dit zal steeds gecommuniceerd worden in de Whatsapp groep.

5.8 Wanneer u, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit tot 48 uur voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 48 uur wordt een volledige les in rekening gebracht. Bij overmacht kan er in overleg, de afspraak verplaatst worden.

5.9 Betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te lassen met terugbetaling van het resterende bedrag.

5.10 Bij het inboeken van een lessenpakket wordt er een bepaald engagement verwacht van de cursist. Er 

5.11 Indien de cursist de beslissing neemt om zijn hond te herplaatsen, worden de resterende lessen niet terugbetaald.

Artikel 6: Betalingsmodaliteiten

 

6.1 Alle betalingen (zowel voor bedrijven als particulieren) gebeuren steeds via de site op moment van inboeken via bancontact/payconiq

6.2 Bedrijven kunnen, na invullen van BTW nummer, een factuur ontvangen van Hondenschool.

Artikel 7: Klachten – protest van factuur

 

7.1 Elk protest dient per e-mail aan Hondenschool te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. 

7.2 Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

8.1 Hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

8.2 Hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken. Cursist blijft verantwoordelijk voor zijn/haar dier tijdens en na de diensten door de hondenschool.

8.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

8.4 Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door cursist gewenste resultaten.

8.5 Cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

8.6 Bij inschrijving dient cursist een aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

8.7 Cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

8.8 De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 9: Copyright

 

Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen en online cursussen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10: Garantie 

 

Hondenschool biedt geen resultaatgarantie wel een middelengarantie. Wij gebruiken geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van dieren.

Artikel 11: Verwerking persoonsgegevens

 

Hondenschool wordt in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) niet aanzien als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever/klant geen verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. Hondenschool treedt steeds op als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Daarnaast vindt Hondenschool de bescherming van de persoonsgegevens van de klant uitermate belangrijk.
 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Hondenschool geen controle heeft, bevrijden Hondenschool, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

12.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Hondenschool tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 

Artikel 13: Nietigheid

 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Hondenschool en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 
Artikel 14: Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

 

Op alle diensten van of overeenkomsten met Hondenschool en leveringen en werken door Hondenschool is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Hondenschool is gelegen.

bottom of page